Lidt om Global House

Global House er et ressource – og sprogcenter for børnehaverne og folkeskolerne i Sønderborg Kommune.

Med Globale House ønsker kommunen at skabe en platform, hvorfra der kan udvikles tiltag, som skal fremme elevernes mulighed for at erhverve sig sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer, der kvalificerer dem til at deltage aktivt i en globaliseret verden. Her er link til Sønderborg kommunes Internationale læseplan

Global House er et ressourcecenter, hvor lærere og pædagoger har mulighed for at hente inspiration til arbejdet med at udvikle elevernes sproglige færdigheder, interkulturelle kompetencer og synliggørelse af det globale perspektiv i undervisningen. Global House tilbyder værkstedsprægede temadage i engelsk og tysk sprog og kultur. Global House tilbyder også faglig vejledning, workshops og café-møder.

Visionen

 • Børnene i Sønderborg Kommune skal gennem progression og tværfaglighed arbejde med det globale perspektiv i fagene for at kunne agere som globale medborgere. Gennem dette skabes en rød tråd fra dagtilbud til folkeskole til ungdomsuddannelse.

Missionen er:

 • at skabe en platform, hvorfra der udvikles tiltag, der fremmer børn og unges mulighed for at erhverve sig sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer
 • at Global House kvalificerer det globale perspektiv i undervisningen
 • at Global House støtter skolernes arbejde med implementeringen af den internationale læseplan
 • at sproglærerne kan hente inspiration i Global House.

Tiltag i Global House

 • Samarbejdsprojekter med andre lande
 • Temadage for skoleelever
 • Særlige tilbud til de internationale linjer
 • Støtter skolerne med implementeringen af den internationale læseplan
 • Facebook-grupper for lærere i Sønderborg kommune

Kompetenceudvikling for lærere

 • Global House arrangerer inspirationskurser og workshops for sproglærere, internationale koordinatorer og pædagoger, hvor målet er at præsentere lærerne for nye og konkrete metoder og materialer til fremmedsprogsundervisningen, som de kan bruge til at styrke deres egen undervisning
 • Global House arrangerer workshops for sproglærerne og skolernes internationale koordinatorer, hvor der er fokus på vidensdeling skolerne imellem
 • Global House holder oplæg på alle skolerne omkring det globale perspektiv i undervisningen på tværs af alle fag
 • Global House tilbyder faglig vejledning omkring sprog fag og det globale perspektiv i alle fag
 • Global House samarbejder med faglærerne om igangsættelse af aktionslæringsforløb på skolerne.
 • Global House indkalder og afholder netværksmøder for de internationale vejledere på skolerne

 


Global House is a ressource – and language centre for the public schools within Sønderborg Council

 

Sønderborg council has established a platform, called Global House, from where initiatives and development of pupils second and third languages – and intercultural competencies are to be pushed.

Global House is a resource centre where teachers and pedagogic staff can gather inspiration in furthering the pupils’ language learning, intercultural competencies and tantalize the global perspective in all subjects taught. Global House offers educational counselling, workshops and café meetings. Global House also offers themedays in German and English where school classes can visit Global House’s facilities.

Vision

 • The children within Sønderborg Council are to work with the global perspective cross curricular/ cross institutions and will through progression acquire the skills to become global citizens. Hereby a correlation  will be generated between day care, public school and A-levels.

Mission

 • A platform where initiatives pushing children and teenagers opportunities in developing second and third language levels as well as intercultural competencies.
 • Global House will further qualify the global perspective within the schools
 • Global House will support the schools’ work on implementing the international curriculum
 • Global House will support language teachers with materials and methods

Actions at Global House

 • International projects
 • Themedays offered to all public schools
 • Extra educational counselling to all the international classes (elective subject)
 • Educational counselling in implementing the international curriculum
 • Facebook groups for teachers within the Sønderborg Council

Educational development for teachers

 • Global House arranges workshops for teachers, international coordinators and pedagogic staff where the aim is to present participators for new and easily accessible methods and materials
 • Global House initiate workshops for language teachers and the schools’ international coordinators with a focus on sharing knowhow and networking
 • Global House makes presentations on all schools on how to include the global dimension cross curricular
 • Global House collaborates with the teachers in initiating action learning at the schools
 • Global House initiates network meetings for the international coordinators at the schools  

Global House ist ein Ressourcen- und Sprachenzentrum für die Schulen der Sønderborg Kommune

Mit Global House wünscht die Kommune eine Plattform zu schaffen, wo Maßnahmen entwickelt werden können, die die Möglichkeiten der Schüler, sprachliche Fertigkeiten und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben, fördern sollen.

Global House ist ein Ressourcenzentrum, wo Lehrer und Erzieher die Möglichkeit haben, Inspiration für die Arbeit mit der Entwicklung der sprachlichen Fertigkeiten, mit der Stärkung interkulturellen Kompetenzen und mit der Ausarbeitung globaler Perspektiven im Unterricht zu erhalten. Global House führt stationsbasierte Thementage in englischer und deutscher Sprache und Kultur durch. Darüber hinaus bietet Global House auch fachliche Beratung, Workshops und Café-Treffen an.

Visionen:

 • Die Kinder in der Sønderborg Kommune sollen durch Progression und fächerübergreifende Arbeit mit der globalen Perspektive in den einzelnen Fächern arbeiten, um als globale Mitbürger agieren zu können. Dadurch wird ein roter Faden von der Tagespflege über die Folkeskole bis hin zur weiterführenden Ausbildung geschaffen.

Die Mission ist:

 • eine Plattform zu schaffen, von der aus Maßnahmen entwickelt werden, die die Möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen, sprachliche Fertigkeiten und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben, fördern
 • dass Global House die globale Perspektive im Unterricht ausbaut
 • dass Global House die Schule in ihrer Arbeit unterstützt, den internationalen Lehrplan zu implementieren.
 • dass die Fremdsprachenlehrer Ideen und Inspiration durch Global House erhalten

Maßnahmen bei Global House:

 • Projekte mit anderen Ländern
 • Thementage für Schüler
 • Besondere Angebote für die internationalen Linien
 • Unterstützung der Schulen bei der Implementierung des internationalen Lehrplans
 • Facebook-Gruppen für Lehrer in der Sønderborg Kommune

Kompetenzentwicklung für Lehrer:

 • Global House arrangiert Inspirationskurse und Workshops für Fremdsprachenlehrer, international Koordinatoren und Erzieher, wobei es das Ziel ist, neue und konkrete Methoden und Materialien für den Fremdsprachenunterricht zu präsentieren, welche die Lehrer gebrauchen können, um ihren Unterricht zu optimieren.
 • Global House arrangiert Workshops für Fremdsprachenlehrer und die internationalen Koordinatoren der Schulen, wobei der Fokus auf der Wissensteilung zwischen den Schulen liegt.
 • Global House hält an allen Schulen Präsentationen zum Thema Die globale Perspektive im Unterricht in einem fächerübergreifenden Kontext.
 • Global House bietet Fachberatungen in Fremdsprachen und zum Thema Globaler Unterricht an.
 • Global House arbeitet mit den Fachlehrern dran, Unterrichtsverläufe mit dem Fokus auf Aktionslernen an den Schulen zu integrieren.
 • Global House hält Netzwerkstreffen für die internationalen Berater.
Indlæser...

Seneste tweet fra

@globalhouseDK

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

M: 27 900 111

> Skriv til os